เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของงานปั้นที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิต อีกทั้งสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ในมิติที่หลากหลาย และถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นรับรู้เป็นรูปธรรมได้

Week 9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของงานปั้นกับวิถีชีวิต และนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
9
19-23 ธ.ค.59

โจทย์
ความสัมพันธ์
- วิถีชีวิต
- ทัศนศึกษา

คำถาม
นักเรียนคิดงานปั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและสิ่งอื่นอย่างไร
?

เครื่องมือคิด
-  Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปทัศศึกษาที่ด่านเกวียน
- Round Robin : การเตรียมดินสำหรับกิจกรรมงานปั้น
- Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
-  Wall Thinking : การ์ตูนช่อง

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ด่านเกวียน
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “คนด่านเกวียน”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ทำไมคนด่านเกวียนถึงทำเครื่องปั้นดินเผา ทำเพื่ออะไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
- ครูและนักเรียนพูดคุยวางแผนการไปเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ด่านเกวียน
ใช้
นักเรียนเขียนคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ที่ด่านเกวียน
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูและนักเรียนไปทัศนศึกษาที่หมู่บ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการไปทัศนศึกษา เราจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา?
เชื่อม
ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปทัศนศึกษา
ใช้
นักเรียนทำการ์ตูนช่องเรื่องราวที่ได้ไปทัศนศึกษา     
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนในวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค.59 จะมีกิจกรรมเสียงสนูว่าว ในเงาจันทร์ เราจะนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้แบ่งปันกันอย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ในการร่วมกิจกรรมในวันศุกร์
- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มในการเตรียมดินปั้นแต่ละชนิด เช่น ดินเหนียว ดินญี่ปุ่น ดินเกาหลี ดินน้ำมัน ฯลฯ
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม“เสียงสนูว่าว ในเงาจันทร์”  ในวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค.59
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังและสิ่งที่ได้ทำ
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นการไปทัศนศึกษา
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- นิทานชุมชนอมยิ้ม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้
เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของงานปั้นกับวิถีชีวิต และนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำเชื้อเพลิงจากขี้วัว รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานปั้นเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นสัปดาห์ที่พี่ป.1 ต่างตื่นเต้นกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559 ก็คือกิจกรรมสืบสาน สายป่าน วัฒนธรรม กินอยู่ คือ ที่จัดร่วมกันทั้งโรงเรียน พี่ป.1 ร่วมกันตระเตรียมชิ้นงานปั้นจากดินชนิดต่างๆ รวมทั้งช่วยกันเตรียมดินญี่ปุ่นเพื่อให้ทุกคนได้ทดลองปั้นกันในวันนั้น แบ่งกลุ่มรับผิดชอบมุมปั้น ต่างๆ พอถึงวันพี่ป.1 ได้ร่วมชื่นชมผลงานของพี่ๆ แต่ละชั้น ต่างสนุกสนาน และเห็นความงอกงามของพี่และน้อง ที่สามารถถ่ายทอดความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 3 นี้ร่วมกัน อีกทั้งผู้ปกครองที่มาร่วมชื่นชมและให้กำลังใจกับลูกๆ ร่วมกันค่ะ

    ตอบลบ