เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของงานปั้นที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิต อีกทั้งสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ในมิติที่หลากหลาย และถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นรับรู้เป็นรูปธรรมได้

Week 5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัสดุสังเคราะห์ที่สามารถนำมาปั้น และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

Week
Input
Process
Output
Outcome

5
14-18 พ.ย.59
โจทย์ : 
ปั้นจากวัสดุสังเคราะห์
- ดินน้ำมัน
- ดินญี่ปุ่น
- ดินเกาหลี
- ดินขนมปัง

คำถาม
นักเรียนคิดว่าดินน้ำมัน ดินญี่ปุ่น ดินเกาหลี เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

เครื่องมือคิด
-
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำดินปั้นชนิดต่างๆ
- Round Robin : แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานทีตนเองปั้น
- Show and Share : นำเสนองานปั้น
-  Wall Thinking :ภาพขั้นตอนการทำดินปั้นชนิดต่างๆ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอ “ปั้นอาหารจิ๋ว และปั้นสัตว์ต่างๆ
- วัตถุในการทำดินปั้น เช่นแป้งข้าวโพด กาว ออย น้ำมะนาวฯลฯ สำหรับทำดินญี่ปุ่น สีโปสเตอร์
- อุปกรณ์ในการปั้น เช่น ตัวตัด ตัวหั่น

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นอกจากดินเหนียว ขี้เลื่อยแล้ว นักเรียนคิดว่าอะไรที่เราสามารถนำมาปั้นได้บ้าง?
- ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มในการทำดินญี่ปุ่น ดินเกาหลี (อย่างเช่น แป้งข้าวโพด แป้งแอนกประสงค์ กาว ออย โลชั่น น้ำมะนาวฯลฯ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีส่วนผสมของอะไรในการทำดิน ลักษณะของเนื้อดินเป็นอย่างไร ดินน้ำมัน ดินญี่ปุ่น ดินเกาหลี เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ดินแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำดินแต่ละชนิดจากอุปกรณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
นักเรียนทำดินญี่ปุ่น ดินเกาหลี
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
-  ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “ปั้นอาหารจิ๋ว และปั้นสัตว์ต่างๆ ดอกไม้ เครื่องประดับตกแต่ง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร เราจะทำอย่างไรให้ต่างจากสิ่งที่ได้ดู?
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากสิ่งที่ได้ดู
ชง
- ครูนำตัวอย่างงานปั้น เช่น รูปสัตว์ อาหาร เป็นสิ่งของต่างๆ และอุปกรณ์ในการปั้น มาให้นักเรียนได้สังเกตพร้อมสัมผัส
- ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างสรรค์งานปั้นสิ่งต่างๆจาก ดินญี่ปุ่น ดินเกาหลี ดินน้ำมัน ที่ได้เตรียมไว้แล้ว
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เนื้อดินเป็นอย่างไร? ปั้นแล้วจะเป็นอย่างไร?
ใช้
นักเรียนปั้นดินเป็นสิ่งต่างๆตามต้องการ
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มในการทำดินขนมปัง (ขนมปัง แป้งแอนกประสงค์ กาว ออย โลชั่น น้ำมะนาวฯลฯ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีส่วนผสมของอะไรในการทำดินขนมปัง?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำดินขนมปังจากอุปกรณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
นักเรียนทำดินขนมปัง
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูนำดินน้ำมันสีต่างๆ และ ดินขนมปัง มาให้สังเกตและสัมผัส
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ดินน้ำมันกับดินขนมปัง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนสร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้ำมันและดินขนมปังในรูปแบบของตนเอง
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- วาดภาพลำดับขั้นตอนการทำดินปั้น
- ปั้นจากดินน้ำมัน ดินญี่ปุ่น ดินเกาหลี
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัสดุสังเคราะห์ที่สามารถนำมาปั้น และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำเชื้อเพลิงจากขี้วัว รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานปั้นเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
กิจกรรมผู้ปกคองอาสา EM Ball

ตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 5 "เด็กช่างปั้น" พี่ๆป.1 กับการทดลองทำ ดินญี่ปุ่นสูตร 1 เราเตรียมอะไรมาบ้าง ได้มาจากไหน ใครช่วยเตรียมให้คะ? พี่ป.1 เราเริ่มชั่ง และตวงส่วนผสม แล้วลงมือทำ ต่อด้วยช่วงบ่ายพี่ป.1 เรียนรู้การผสมสีเองกันค่ะ ครูครับ/ครูคะ ขอสีชมพู สีฟ้าเราทำไมกลายเป็นสีม่วงล่ะคะ? สีส้มผสมง่ายมากเลย แล้วสีเขียวขี้ม้าของครูแป้งอยากได้จะทำอย่างไรคะ?.........ในที่สุดพี่ป.1 เราก็ทำได้ค่ะวันศุกร์ พี่ป.1 กับการทำEM Ball (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย) เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ผู้ปกครองอาสามาสร้างการเรียนรู้ให้กับลูกๆ ค่ะ คุณพ่อครับ/ค่ะ ทำไมถึงเรียกว่า EM Ball ทำจากอะไร ทำอย่างไร แล้วเอาไว้ทำอะไร ทำไมต้องใส่ในน้ำเน่า ปลากินได้หรือเปล่า น้ำจะใสไหม แล้วทำไมถึงไม่ช่วยย่อยขยะไปด้วยเลยครับ???? ต่างคิดต่างตั้งคำถามร่วมกัน

    ตอบลบ