เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของงานปั้นที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิต อีกทั้งสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ในมิติที่หลากหลาย และถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นรับรู้เป็นรูปธรรมได้

Week 10

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week
Input
Process
Output
Outcome

10
26-28 ธ.ค.59
โจทย์ :
ถอดบทเรียน

คำถาม
Core knowledge (แก่นความเข้าใจ)
- นักเรียนคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไร?
- อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของเนื้อหาที่ได้เรียนรู้?
How to  (วิธีการ /ล้มเหลว/ สำเร็จ)
- มีกระบวนการทำอย่างไร และทำไมต้องทำแบบนี้?
Value (คุณค่า)
- เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด  
- Brainstorms ระดมความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้
-  Round Robin สิ่งที่ทำได้ดีแล้วและควรพัฒนา
- Show and Share นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 3/59
- Mind Mapping หลังเรียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
จันทร์ ( ชั่วโมง)
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
Core knowledge (แก่นความเข้าใจ)
- นักเรียนคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไร?
- อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
How to  (วิธีการ /ล้มเหลว/ สำเร็จ)
- มีกระบวนการทำอย่างไร และทำไมต้องทำแบบนี้
Value (คุณค่า)
- เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไร
เชื่อม
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ตลอด Q.3/59
ใช้
นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

วันอังคาร (ชั่วโมง)
ชง
ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วและอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ใน Quarter นี้
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว  สิ่งที่ควรพัฒนา
ใช้
นักเรียนแต่ละคนเขียนประเมินตนเอง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์
วันพุธ (ชั่วโมง)

กิจกรรมบุญคูนลาน

ภาระงาน :
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง
Q.3/59

ชิ้นงาน :
- Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
สรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน/เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่

ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์สุดท้าของการเรียนรู้ใน Q.3/59 พี่ป.1 ได้ทบทวนความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตลอดทั้ง 10 สัปดาห์ร่วมกัน ร่วมกันทบทวนผ่านสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ให้แต่ละคนได้ตอบตัวเองและแชร์ร่วมกันกับเพื่อนๆ และคุณครู โดยภาพรวมพี่ป.1 เข้าใจในเรื่องราวของงานปั้นต่างๆ มีมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเราเป็นอย่างดี หลายคนยังคงขอปั้นดินทุกวัน สังเกตเห็นเวลาที่พี่ป.1 อยู่กับงานั้นของตนเอง ต่างสนุกที่จะคิดสร้างสรรค์งานปั้นออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวเอง และสามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดในการงานปั้นนั้นได้ดีทีเดียว จากนั้นแต่ละคนได้สรุปความเข้าใจหลังการเรียนรู้ หน่วย เด็กช่างปั้น พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เป็นวันที่เด็กๆ คุณครูและผู้ปกครองได้ทำบุญร่วมกันในกิจกรรม บุญคูณลาน ประจำทุกปี

    ตอบลบ