เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของงานปั้นที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิต อีกทั้งสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ในมิติที่หลากหลาย และถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นรับรู้เป็นรูปธรรมได้

Week 2

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์

Week
Input
Process
Output
Outcome

2
31 ต.ค. -4 พ.ย.59
โจทย์ : 
ออกแบบและวางแผนปฏิทินการเรียนรู้

คำถาม
นักเรียนจะออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter 3นี้อย่างไร ?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำเตาเผาดิน
- Think Pair Share :กิจกรรมที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping : ก่อนเรียน
- Wall Thinking ปฏิทินการเรียนรู้
 - Show and Share นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ดินปั้นชนิดต่างๆ
- ถังน้ำ
- น้ำ
- ไม้สำหรับกวนดิน
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระต้นการคิด “ดินแต่ละกลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ? ทำไมดินถึงไม่มีความเหนียว เราจะทำอย่างไรให้ดินมีความเหนียว”
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปั้นดินที่กลุ่มตนเองหมักไว้แล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ชง
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดหาหาดินและหมักดินครั้งที่ 2
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมถึงเลือกใช้ดินชนิดนี้ เราจะทำอย่างไรให้ดินมีความเหนียว?
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรม
ใช้
นักเรียนแต่ละคนปั้นดินเป็นรูปต่างๆ
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูให้นักเรียนสังเกตและสัมผัสดินที่หมักทิ้งไว้ ในรอบที่สอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สีของดินที่หมักรอบนี้ เหมือนหรือต่างจากรอบแรกอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ในQuarter 3 นี้ได้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน?
เชื่อม
ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเป็น 5 กลุ่ม นักเรียนช่วยกันคิดออกแบบวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูเขียน Mind Mapping หน่วย “ช่างปั้น” บนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกันบอกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานปั้นที่ตนเองรู้
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียน Mind Mapping ก่อนเรียน
- ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุป Mind Mapping ก่อนเรียนของตนเอง
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันทำเตาเผาเพื่อเตรียมใช้สำหรับเผางานปั้นจากดิน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเตาเผาสร้างจากอะไรได้บ้าง?
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างเตาเผา
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมดินหมักดินสำหรับปั้น
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับออกแบบและวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ใน Q.3/59
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำเตาเผา
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ปฏิทินการเรียนรู้หน่วย “ช่างปั้น”
- ปั้นดินเป็นรูปต่างๆ
- หมักดินและปั้น

- เตาเผา
- สรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ความรู้ 
สามารถออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำเตาเผา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. พี่ป.1 ได้ร่วมกันออกแบบและวางแผนการเรียนรู้หน่วย เด็กช่างปั้น ตลอด 10 สัปดาห์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและอะไรที่พี่ป.1 อยากเรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละสัปดาห์ร่วมกัน จากนั้นทุกคนร่วมกันทำปฏิทินการเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนก่อนของแต่ละคนตามความเข้าใจของตนเอง และพี่ป.1 ทุกคนเริ่มปั้นชิ้นงานสะสมเพื่อสังเกตพัฒนาการทางด้านทักษะงานปั้นของตนเองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร พี่ป.1 สนุกในการปั้นและตั้งใจทำงานปั้นของตนเอง

    ตอบลบ