เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของงานปั้นที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิต อีกทั้งสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ในมิติที่หลากหลาย และถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นรับรู้เป็นรูปธรรมได้

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Main


Mind Mapping (เนื้อหาครู)
Web เชื่อมโยงสาระวิชา


คำถามหลัก(Big Question) :  งานปั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตเราและสิ่งอื่นอย่างไร ?

ภูมิหลังของปัญหา : เด็กยุคใหม่จะเริ่มมีปัญหากันมาก เรื่องการติดเล่นเกมคอมพิวเตอร์ หรือดูโทรทัศน์เป็นเวลานานๆ ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวและผู้อื่น  ส่งผลให้เด็กไม่มีสมาธิจดจ่อ ใจร้อน ขาดความอดทน ความพยายามในการทำงานหรือทำกิจกรรม การขีดเขียนได้ไม่คล่อง หยิบจับสิ่งของต่างๆ ได้ช้า เพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่แข็งแรง ซึ่งงานปั้นเป็นพื้นฐานประสบการณ์ที่ทำให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เกิดกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย และในเรื่องของอารมณ์ งานปั้นจะช่วยฝึกสมาธิ ทำให้เด็กสามารถนั่ง และจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำได้นานขึ้น ยังจะช่วยในเรื่องของมิติสัมพันธ์ เช่น หน้า หลัง บน ล้าง ซ้าย ขวาเป็นต้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่พี่ป.1 ควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานปั้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อีกทั้งทำให้เด็กสามารถมองภาพได้ดีขึ้น มองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ในมิติที่หลากหลาย และถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นรับรู้เป็นรูปธรรมได้


ปฏิทินการจัดการเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem  Based  Learning)

หน่วย : ช่างปั้น  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ (Quarter 3)  ปีการศึกษา  2559

Week
Input
Process
Output
Outcome

1
25-28 ต.ค.59
โจทย์ :
สร้างฉันทะ /สร้างแรงบันดาลใจ
- สิ่งที่อยากเรียนรู้/ ชื่อหน่วย
- สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้

คำถาม
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?        

เครื่องมือคิด
       
-  Brainstorms
- Round Robin 
- Wall and Talk
- Card and Chart 
- Blackboard Share
- Show and Share

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บริเวณรอบโรงเรียน
- คลิปวีดีโอ “กระบี่มือหนึ่ง ตอน นักปั้นจิ๋ว”
- ดินปั้นชนิดต่างๆ
- นักเรียนแต่ละคนเล่าถึงสิ่งที่ตนเองปั้นมาจากบ้าน (Home School day ) คนละ 5 อย่าง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนปั้นเป็นอะไร ทำไมถึงเลือกปั้นสิ่งนั้น  และใช้อะไรในการปั้น ปั้นกับใครบ้าง ”
- นักเรียนได้ตั้งคำถามสิ่งที่อยากรู้จากสิ่งที่เพื่อนปั้นมา
 - นักเรียนร่วมกันแยกชนิดของดินที่ปั้นมา
- เดินสำรวจสิ่งต่างๆ รอบบริเวณโรงเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไรทีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง  รู้สึกอย่างไร  สิ่งที่เราเห็นทำจากอะไร เมื่อก่อนเป็นอย่างไร ทำไมถึงเปลี่ยนไป ?
- นักเรียนแต่ละกลุ่มหาดินในโรงเรียนสำหรับเตรียมหมักดินในการปั้น
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมหมักดิน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะเตรียมดินอย่างไรให้เหมาะกับการปั้น”
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “กระบี่มือหนึ่ง ตอน นักปั้นจิ๋ว”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร สิ่งที่เห็นคืออะไร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุใด”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้?"       
- นักเรียนวาดภาพหรือเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมเหตุผลที่อยากเรียนรู้
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่อยากเรียนรู้
- นำเสนอเรื่องที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้  นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยให้น่า สนใจ และอยากเรียนรู้อย่างไร?
- นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
กิจกรรม PBL คู่ขนาน
ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันเตรียมดินสำหรับเพาะต้นอ่อนใน Q.3/59
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
 - พูดคุย ถามตอบเกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่ได้ดู
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้และชื่อหน่วย
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

 ชิ้นงาน
- เขียนและวาดภาพขั้นตอนการเตรียมดินปั้น
- วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจ และสามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะ
 :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
-
 ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

2
31 ต.ค. -4 พ.ย.59
โจทย์ : 
ออกแบบและวางแผนปฏิทินการเรียนรู้

คำถาม
นักเรียนจะออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร ?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms 
- Think Pair Share
- Mind Mapping
- Card and Chart 
-  Wall Thinking
- Show and Share

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 -บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ดินปั้นชนิดต่างๆ
-ถังน้ำ
- น้ำ
-ไม้สำหรับกวนดิน
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทดลองปั้นดินที่กลุ่มตนเองหมักไว้แล้ว
- ครูใช้คำถามกระต้นการคิด “ดินแต่ละกลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ? ทำไมดินถึงไม่มีความเหนียว เราจะทำอย่างไรให้ดินมีความเหนียว”
- นักเรียนแต่ละกลุ่มหาดินและหมักดินครั้งที่ 2
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมถึงเลือกใช้ดินชนิดนี้ เราจะทำอย่างไรให้ดินมีความเหนียว?
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปั้นดินที่หมักเตรียมไว้แล้วอีกครั้ง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ดินที่เราปั้นรอบนี้ เหมือนหรือต่างจากรอบแรกอย่างไร”
- ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ใน Q.3/59
- นักเรียนนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์
- เขียนและวาดภาพสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันทำเตาเผาเพื่อเตรียมใช้สำหรับเผางานปั้นจากดิน
กิจกรรม PBL คู่ขนาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
- นักเรียนบันทึกผลลงในสมุดเล่มเล็ก
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมดินหมักดินสำหรับปั้น
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับออกแบบและวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ใน Q.3/59
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ปฏิทินการเรียนรู้หน่วย “ช่างปั้น”
- หมักดินและปั้น
- ทำเตาเผา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ 
สามารถออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

3
2226
ส.ค.59


โจทย์ :
ปั้นจากวัสดุธรรมชาติ
- ดินเหนียว
- ดินทราย

คำถาม
- นักเรียนคิดว่าดินเหนียว ดินทราย เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?
- นักเรียนคิดว่าอะไรที่ช่วยทำให้ดินมีความเหนียว แล้วสามารถนำมาปั้นได้?
- ทำไมต้องเผาดิน แล้วการเผาดินให้สุกทำอย่างไร?

เครื่องมือคิด
- Brainstorms
- Blackboard Share
- Think Pair Share
-  Wall Thinking
- Show and Share

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ดินเหนียว
- ดินทราย
- คลิปวีดีโอรายการ “คุ้มวิมานดิน”
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มหาดินที่เหมาะสมกับการปั้น
-นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมหมักดินสำหรับปั้นรอบที่ 3
- ครูนำ ดินเหนียว ดินทราย  มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร เห็นสิ่งนั้นแล้วนึกถึงอะไร ลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง ” “นักเรียนคิดว่าอะไรที่ช่วยทำให้ดินมีความเหนียว แล้วสามารถนำมาปั้นได้ ? เราจะมีวิธีการทำอย่างไรในการปั้นดินทราย เราจะมีวิธีการเก็บรักษาดินเหนียวไว้นานๆ ได้อย่างไร? ดินเหนียวสามารถเพาะปลูก เช่น ผักผลไม้ หรือข้าวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนเลือกที่จะปั้นในสิ่งที่ชอบจากดินเหนียวที่หมักไว้แล้วและดินทราย คนละ  5 อย่าง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนปั้นเป็นอะไร ทำไมถึงเลือกสิ่งนี้ในการปั้น สิ่งที่ปั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ่ เราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร” ?” จะทำอย่างไรให้สิ่งที่เราปั้นจากดินนั้นคงสภาพและใช้งานได้จริง?
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองเผ่าดินที่ปั้นเป็นรูปต่างๆ แล้ว ร่วมกันกับผู้ปกครอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะทำอย่างไรให้ดินที่เราปั้นนั้นแห้ง แล้วคงรูปดังเดิม?” “นักเรียนคิดว่าดินเมื่อโดนความร้อนจะเป็นอย่างไร แล้วสิ่งที่ปั้นไว้จะเปลี่ยนไปอย่างไร คิดว่าเป็นเพราะอะไร?การเผาดินให้สุกทำอย่างไร?
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
กิจกรรม PBL คู่ขนาน
- นักเรียนร่วมกันเก็บต้นอ่อนที่เพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนเตรียมเพาะต้อนอ่อนทานตะวัน
- นักเรียนบันทึกผลลงในสมุดเล่มเล็ก
ภาระงาน
- พูคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ปั้นจากวัสดุธรรมชาติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติที่สามารถนำมาปั้น และปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน
4
7-11 พ.ย.59

โจทย์ :
ปั้นจากวัสดุธรรมชาติ
- ขี้เลื่อย
- ขี้วัว
- แกลบ

คำถาม
- นักเรียนคิดว่า ขี้เลื่อย ขี้วัว
 แกลบ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้านำขี้วัวที่ปั้นแล้วมาจุดไฟ ?

เครื่องมือคิด
- Brainstorms
- Blackboard Share
- Think Pair Share
-  Wall Thinking
- Show and Share

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ขี้เลื่อย
- ขี้วัว
- แกลบ
- กาว
- น้ำ
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูนำ ขี้เลื่อย ขี้วัว แกลบ มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร เห็นสิ่งนั้นแล้วนึกถึงอะไร ลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง ”
- ครูและนักเรียนร่วมกันผสมขี้เลื่อยกับกาว  แกลบผสมกาว แล้วนำมาปั้น
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนเลือกวัสดุในการปั้นจากขี้เลื่อย แกลบ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมเราต้องผสมกาวลงไป นักเรียนคิดว่าทำไมต้องนำไปตากแดดหรือผึ่งลม”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนปั้นเป็นอะไร ทำไมถึงเลือกสิ่งนี้ในการปั้น สิ่งที่ปั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ่ เราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร”
- ครูและนักเรียนหาขี้วัว แล้วนำมาปั้น
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองนำขี้วัวที่ปั้นแล้วมาจุดไฟ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าเรานำขี้วัวมาจุดไฟจะเกิดอะไรขึ้น”
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

กิจกรรม PBL คู่ขนาน
- นักเรียนร่วมกันเก็บต้นอ่อนที่เพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนเตรียมเพาะต้อนอ่อนทานตะวัน
- นักเรียนบันทึกผลลงในสมุดเล่มเล็ก
ภาระงาน
- พูคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ปั้นขี้เลื่อย แกลบ ขี้วัว
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติที่สามารถนำมาปั้น และปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

5
14-18 พ.ย.59
โจทย์ : 
ปั้นจากวัสดุสังเคราะห์
- ดินน้ำมัน
- ดินญี่ปุ่น
- ดินเกาหลี
- ดินขนมปัง

คำถาม
นักเรียนคิดว่าดินน้ำมัน ดินญี่ปุ่น ดินเกาหลี เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

เครื่องมือคิด
-
Brainstorms 
- Round Robin
- Show and Share
-  Wall Thinking 

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอ “ปั้นอาหารจิ๋ว และปั้นสัตว์ต่างๆ
- วัตถุในการทำดินปั้น เช่นแป้งข้าวโพด กาว ออย น้ำมะนาวฯลฯ สำหรับทำดินญี่ปุ่น สีโปสเตอร์
- อุปกรณ์ในการปั้น เช่น ตัวตัด ตัวหั่น
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มในการทำดินญี่ปุ่น ดินเกาหลี ดินขนมปัง (อย่างเช่น แป้งข้าวโพด แป้งแอนกประสงค์ กาว ออย โลชั่น น้ำมะนาวฯลฯ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีส่วนผสมของอะไรในการทำดิน ลักษณะของเนื้อดินเป็นอย่างไร ดินน้ำมัน ดินญี่ปุ่น ดินเกาหลี เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ดินแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร?
-  นักเรียนได้ดูคลิปวีดีโอ “ปั้นอาหารจิ๋ว และปั้นสัตว์ต่างๆ ดอกไม้ เครื่องประดับตกแต่ง
- ครูนำตัวอย่างที่ปั้นเสร็จแล้วและอุปกรณ์ในการปั้น มาให้นักเรียนได้สังเกต
- นักเรียนปั้นสิ่งต่างๆจาก ดินญี่ปุ่น ดินเกาหลี ดินน้ำมัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ดินที่เราปั้นแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร อะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับดิน”
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
กิจกรรม PBL คู่ขนาน
- นักเรียนร่วมกันเก็บต้นอ่อนที่เพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนเตรียมเพาะต้อนอ่อนทานตะวัน
- นักเรียนบันทึกสมุดเล่มเล็ก
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- วาดภาพลำดับขั้นตอนการทำดินปั้น
- ปั้นจากดินน้ำมัน ดินญี่ปุ่น ดินเกาหลี
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัสดุสังเคราะห์ที่สามารถนำมาปั้น และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

6
21-25 พ.ย.59
โจทย์ : 
 ปั้นจากกระดาษ
- กระดาษ (เช่น กระดาษลัง หนังสือพิมพ์ฯลฯ )
- กระดาษทิชชู

คำถาม
เราจะมีวิธีการทำอย่างไรให้งานปั้นจากกระดาษคงทนและใช้งานได้จริง?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms 
- Key Question
- Think Pair Share
- Show and Share
-  Wall Thinking 

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- กระดาษ
- กระดาษทิชชู
- กาว
 - สี
- น้ำ
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูเตรียมอุปกรณ์ กระดาษ กาว น้ำ สีโปสเตอร์ น้ำ มาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตและทำ
- แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ร่วมกันทำดินจากกระดาษเพื่อใช้สำหรับปั้น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “กระดาษทำจากอะไร นำไปทำอะไรได้บ้าง ทำไมกระดาษเมื่อนำมาแช่น้ำแล้วถึงเปื่อยยุ่ย เราเติมกาวลงไปเพื่ออะไร คิดว่าจะสามารถนำมาปั้นได้หรือไม่เพราะเหตุใด ทำอย่างไรเมื่อปั้นเสร็จแล้วจะแห้ง” “นักเรียนคิดว่าระหว่างดินกับกระดาษสำหรับการปั้น เหมือนหรือต่างกันอย่างไร”
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
กิจกรรม PBL คู่ขนาน
- นักเรียนร่วมกันเก็บต้นอ่อนที่เพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนเตรียมเพาะต้อนอ่อนทานตะวัน
 - นักเรียนบันทึกสมุดเล่มเล็ก
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- แผนภาพการทำดินปั้นจากกระดาษ
- ปั้นจากกระดาษ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัสดุสังเคราะห์ที่สามารถนำมาปั้น และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

7
28พ.ย.-
2 ธ.ค.59
โจทย์ : 
ปั้นกินได้
- ฟองดอง
- แป้งหมัก

คำถาม
การปั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำอาหาร?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms 
- Blackboard  Share
- Flow Chart
- Mind Mapping
- Show and Share
-  Wall Thinking 

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อุปกรณ์ในการทำฟองดอง น้ำตาลไอซิงค์  สีผสมอาหาร แป้ง ฯลฯ
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “ปั้นฟองดอง”
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำฟองดอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ฟองดองมีส่วนผสมของอะไรบ้าง รสชาติเป็นอย่างไร เก็บรักษาอย่างไร”
- นักเรียนแต่ละคนปั้นฟองดองของตนเองอย่างน้อยคนละ 5 อย่าง
- ครูและนักเรียนร่วมกันปั้นแป้งจี่กินได้ที่แต่ละคนจัดเตรียมมาร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำอย่างไรแป้งจะเหนียวแล้วสามารถนำมาปั้นได้ ถ้าแป้งที่เราปั้นนำไปต้มจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร”
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
กิจกรรม PBL คู่ขนาน
- นักเรียนร่วมกันเก็บต้นอ่อนที่เพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนเตรียมเพาะต้อนอ่อนทานตะวัน
- นักเรียนบันทึกสมุดเล่มเล็ก


ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- วาดภาพและเขียนขั้นตอนการทำฟองดอง
- ปั้นฟองดอง
-ปั้นแป้งจี่
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการปั้นจากสิ่งที่กินได้และมีประโยชน์ต่อร่างกาย และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน
8
13-16 ธ.ค.59
โจทย์ : 
ปั้นกินได้
- ถั่วต่างๆ
- ข้าวปั้น

คำถาม
การปั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำอาหาร?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms 
- Blackboard  Share
- Key Question
- Show and Share
-  Wall Thinking 

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ถั่วชนิดต่างๆ
- ข้าว
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนจัดเตรียมเมล็ดถั่วและอุปกรณ์ในการทำลูกชุปและข้าวปั้น
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำลูกชุปและข้าวปั้น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “การปั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำอาหาร?
- นักเรียนนำลูกชุปที่ปั้นเรียบร้อยแล้วไปแบ่งปันให้กับพี่และน้อง คุณครูได้ชิม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

กิจกรรม PBL คู่ขนาน
- นักเรียนร่วมกันเก็บต้นอ่อนที่เพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนเตรียมเพาะต้อนอ่อนทานตะวัน
 - นักเรียนบันทึกสมุดเล่มเล็ก
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- จัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
-ปั้นอาหาร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการปั้นจากสิ่งที่กินได้และมีประโยชน์ต่อร่างกาย และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน
9
19-23 ธ.ค.59

โจทย์
ความสัมพันธ์
- วิถีชีวิต
- ทัศนศึกษา

คำถาม
นักเรียนคิดงานปั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและสิ่งอื่นอย่างไร
?

เครื่องมือคิด
-  Brainstorms 
- Round Robin 
- Blackboard  Share
- Key Question
- Show and Share
-  Wall Thinking 

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ด่านเกวียน
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “คนด่านเกวียน”
-ครู นักเรียนพูดคุยวางแผนการไปเรียนรู้นอกห้องเรียน
- ครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ ด่านเกวียน
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
กิจกรรม PBL คู่ขนาน
- นักเรียนร่วมกันเก็บต้นอ่อนที่เพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนเตรียมเพาะต้อนอ่อนทานตะวัน
 - นักเรียนบันทึกสมุดเล่มเล็ก              
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังและสิ่งที่ได้ทำ
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นการไปทัศนศึกษา
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- นิทานชุมชนอมยิ้ม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้
เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของงานปั้นกับวิถีชีวิต และนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

10
26-29 ธ.ค.59
โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
- นิทรรศการ
- ละคร

คำถาม
  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
- นักเรียนทำ สิ่งใดได้ดี และสิ่งที่อยากพัฒนาต่อ เพราะเหตุใด?

เครื่องมือคิด  
- Brainstorms
-  Round Robin
- Show and Share
- Mind Mapping
- Wall Thinking

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอด Quarter
- สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดนิทรรศการเผยแพร่และสรุปองค์ความรู้
- แบ่งกลุ่ม เตรียมความพร้อม ในการสรุปนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของกลุ่มตนเอง
- จัดบรรยากาศห้องเรียน เพื่อเตรียมเปิดห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- แบ่งปันดินปั้น ผลิตภัณฑ์งานปั้นต่างๆ
- ร่วมกันถาม ตอบเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ในหน่วยร่วมกัน
- สรุปสิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ต้องพัฒนา
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
จัดนิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter

ชิ้นงาน :
- Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับอื่น
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย : เด็กช่างปั้น  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 (Quarter 3) ปีการศึกษา 2559สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
1.สร้างฉันทะ /สร้างแรงบันดาลใจ
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ชื่อหน่วย
- สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ออกแบบและวางแผนปฏิทินการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 8.1
-ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาตามความสนใจ (ว 8.1 ป./1)
- วางแผนการ ศึกษาค้นคว้า  สำรวจ ตรวจสอบ โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และผู้รู้
(ว 8.1ป.1/2)
- ใช้เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล บันทึก หรือสรุปผลการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 2.1
- เคารพ ให้เกียรติ เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น ปฏิบัติตนตามข้อตกลงในห้องเรียนและเป็นสมาชิกที่ดีของห้อง เรียน
 (ส 2.1 . 1/1)
- อธิบายและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะ สมในการดำรงชีวิตในสังคมที่หลาก หลายและแตกต่าง และสามารถอธิบายผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆของตน
มาตรฐาน พ  2.1
- รู้หน้าที่ของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนร่วมชั้นในการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
 (พ 2.1 . 1/1)
- ให้เกียรติและบอกความสำคัญของเพื่อนต่อการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้หรือการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้
(พ 2.1 . 1/2)มาตรฐาน ศ 1.1
- วาดภาพเพื่อถ่าย   ทอดความรู้สึกเกี่ยว กับสิ่งที่อยากเรียนรู้
(ศ 1.1 . 1/1)
- อธิบายเกี่ยวกับความรู้สึกของตนเองต่อสิ่งที่อยากเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(ศ 1.1 . 1/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานศิลปะโดยการใช้สีด้วยเทคนิคต่างๆ
(ศ 1.1 .1/3 - 4)
- จินตนาการสร้าง สรรค์ และออก แบบ
มาตรฐาน ง  1.1
-          เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำ งานได้อย่างเหมาะ สมและปลอดภัย
(ง 1.1 . 1/2)
-           สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีความละเอียดรอบ  คอบกระตือรือร้น  รับผิด ชอบและตรงต่อเวลา
(ง 1.1 . 1/2- 3)
มาตรฐาน ง 2.1
- มีความคิดสร้าง สรรค์สามารถนำสิ่ง
มาตรฐาน ส 4.1
- อธิบายความหมายและความสำคัญสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้           (ส 4.1 ป.4/1)
- สามารถศึกษาค้นคว้าสืบค้นความ สำคัญของสิ่งที่อยากเรียนรู้โดยใช้หลัก ฐานที่หลากหลาย              (ส 4.1 ป.5/1)
- สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำ ถามเรื่องที่สนใจอยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผล
 (ส 4.1 ป.5/2)
จุดเน้นที่ 1
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
- แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
- เห็นความสำคัญของภาษาไทย
จุดเน้นที่ 2
- เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ                  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
- ปฏิบัติตนตามหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียง
จุดเน้นที่ 3


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

อย่างเหมาะสม
(ว 8.1 .1/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้ได้ 
(ว 8.1 ป.1/4-6)
- นำเสนอสิ่งที่ตนสนใจอยากเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านการเล่าหรือการทำชิ้นงาน
(ว 8.1 ป.1/7)

(ส 2.1 . 1/2)
- ยอมรับในความ คิด และความเชื่อของของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการเลือกและกำหนดสิ่งที่อยากเรียนรู้
 (ส 2.1 . 2/3)
- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ
(ส 2.1 . 2/4)
มาตรฐาน ส 2.2
อธิบายความ
สัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในกลุ่มในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
(ส 2.2 . 1/1)

ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู้และวาดภาพ ประกอบผลงาน     (ศ 1.1.2/3)
-        สร้างสรรค์ผล งานวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้และนำ เสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(ส 1.1 ป.3/6) 


ที่ได้ดูได้ฟัง และได้เห็นไปถ่ายทอดเป็นชิ้นงานภาพวาด รวมทั้งวางแผนล่วง หน้าในการเรียนได้
(ง 2.1 ป.2/4)


- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ                             ในห้องเรียน
- การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน
จุดเน้นที่ 4
- ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น
- ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง


-                    - รู้จักและปฏิบัติตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนและเคารพสิทธิของผู้อื่น
-                    (ส 2.2 . 1/2)
-                    - มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นต่อการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้หรือวางแผนการเรียนรู้
(ส 2.2 . 1/3)

2.ปั้นจากวัสดุธรรมชาติ
- ดินเหนียว
- ทราย

มาตรฐาน ว 1.1
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนหรือความแตกต่างของดินชนิดต่างๆ
 (ว 1.1 ป.1/1)
มาตรฐาน ว 1.2
มาตรฐาน ส 2.1
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีชุมชนที่ตนอยู่อาศัยโดยการเคารพและให้เกียรติผู้อื่น (ส 2.1 . 1/1)
มาตรฐาน ส 2.2
-        อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่ของ
มาตรฐาน พ  2.1
-      รู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของครอบ ครัวตนเองและปฏิบัติตนต่อครอบ ครัวด้วยความรัก ความผูกพัน
(พ 2.1 . 1/1)
-          รู้จักและเข้าใจ
มาตรฐาน ศ 1.1
-   บรรยายเกี่ยวกับ รูปร่าง รูปทรง ลักษณะ ขนาดของสิ่งที่ปั้น (ศ 1.1 . 1/1)
-      อธิบายเกี่ยวกับ
ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อสิ่งต่างๆใน
มาตรฐาน ง 2.1
-     สามารถวางแผนและลงมือทำงานอย่างเป็นลำดับขั้น ตอนเพื่อให้งานบรรลุตามเป้า หมาย
(ง 1.1 . 1/1)
-       เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และ
มาตรฐาน ส 4.1
-       อธิบายเกี่ยวกับวัน เดือน ปีและช่วงเวลาต่างๆตามปฏิทินในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนและสมัยปัจจุบัน
จุดเน้นที่ 1
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
- แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
- เห็นความสำคัญของภาษาไทย
จุดเน้นที่ 2สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งต่างๆทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่แล้วนำมาจัดหมวดหมู่ตามความเข้าใจ
(ว 1.2 ป.1/1)
มาตรฐาน ว 6.1
สำรวจ ศึกษา สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของดินชนิดต่างๆ
(ว 6.1 ป.1/1)
มาตรฐาน ว 8.1
-ตั้งคำถามเกี่ยวกับดินชนิดต่างๆ กำหนด ให้หรือตามความสนใจ
(ว 8.1 ป.1/1)

ครอบครัว หมู่บ้านและชุมชนที่ตนอยู่อาศัย
(ส 2.2 . 1/1)
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อผู้อื่น สังคม รวมถึงเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันในสังคม(ส 2.2 . 1/2)
-                    - มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนตามความสนใจและกระ บวนการประชาธิปไตย
(ส 2.2 . 1/3)
มาตรฐาน ส 5.1
-      สามารถแยกแยะ จำแนกและจัดหมวดหมู่ของสิ่ง
-          ตนเองสามารถ อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนชื่นชอบและภาคภูมิใจ
(พ 2.1 . 1/2)
-          อธิบายลักษณะของผู้คนในหมู่บ้านเกี่ยวกับ เพศ อายุ
(พ 2.1 . 1/3)
มาตรฐาน พ.4.1
- บอกลักษณะการมีสุขภาพดีจากการทำงานบ้าน 
(พ 4.1  2/1)
- อธิบายอาการและวิธีการป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานบ้าน                (พ 4.1  2/4)

หมู่บ้าน
(ศ 1.1 . 1/2)
-   มีทักษะในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ การทำงานเพื่อสร้าง สรรค์ชิ้นงานเกี่ยวกับหมู่บ้านของตน
  (ศ 1.1 . 1/3)
- สรรค์สร้างงานศิลปะโดยการวาดภาพ ระบายสีเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเอง
(ศ 1.1 . 1/4-5)

-       เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(ง 1.1 . 1/2)
-     รู้วิธีการทำงานให้
สำเร็จอย่างมีคุณภาพด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่เพื่อให้ทันเวลาที่กำหนด
(ง 1.1 . 1/3)
มาตรฐาน ง 3.1
- อธิบายสิ่งที่พบในหมู่บ้าน ประวัติความเป็นมา ลักษณะของหมู่บ้านสมัยก่อนและสมัยปัจจุบัน แผนที่จากบ้านมาโรงเรียน แผนผังและ
(ส 4.1 ป.1/1)
-       สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านได้
(ส 4.1 ป.1/2)
-สามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่โดยการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
(ส 4.1 ป.1/3)
มาตรฐาน ส 4.2
- อธิบายเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านหรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
- เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ                  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
- ปฏิบัติตนตามหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียง
จุดเน้นที่ 3
- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ                             ในห้องเรียน
- การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน
จุดเน้นที่ 4
- ยอมรับความเหมือนและความ


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

- วางแผน สังเกต สำรวจ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานปั้นต่างๆ
(ว 8.1 ป.1/2)
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทดลอง
 (ว 8.1 ป.1/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้น คว้า สอบถาม สำรวจแล้วนำเสนอความเข้าใจให้ผู้อื่นทราบผ่านการเล่า
-      ต่างๆรอบตัวทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
(ส 5.1 . 1/1)
-      สามารถระบุตำแหน่งระยะ ทางทิศและที่ ตั้งของสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ส 5.1 . 1/2-3)
-สร้างแผนผังแบบ จำลองหมู่บ้านจากดินเพื่อถ่ายทอดตำแหน่งของสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านของตน (ส 5.1 . 1/4)
มาตรฐาน ส 5.2
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งๆ
- ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
(พ 4.1  2/5)
มาตรฐาน พ.5.1
- ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานบ้าน
(พ 5.1  2/1)

แบบจำลองหมู่บ้านให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านการเล่า บรรยาย หรือถ่ายทอดลงชิ้นงาน
(ง 3.1 . 1/1)
-เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งรู้จักการสืบค้นจากแหล่ง ข้อมูลที่หลากหลาย
(ง 3.1 ป.2/1)
-สามารถค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆได้                 (ง 3.1 ป.3/1)

ได้ (ส 4.2 1/1)
- อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยน  แปลงของสภาพ แวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต       
 (ส4.2 1/2)            
มาตรฐาน ส 4.3
- อธิบายความ หมายของสิ่งต่างๆผ่านงานปั้น
(ส 4.3 1/1)      
-อธิบายเกี่ยวกับ
ตำแหน่งของสถานที่ที่สำคัญของแหล่งกำเนิดดินได้ (ส 4.3 1/2)    
-ระบุเกี่ยวกับสิ่งทีภาคภูมิในในหมู่บ้านของตนเอง


แตกต่างของตนเองและผู้อื่น
- ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้วินัยในตนเอง


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

บรรยาย อธิบายหรือการทำชิ้นงานเกี่ยวกับแนวคิดของงานหรือข้อมูลและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
(ว 8.1 ป.1/4 - 7)
ต่างในหมู่บ้านที่มีผลต่อความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของคนในชุมชนและมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม
 (ส 5.2 . 1/1-3)ได้  (ส 4.3 1/2)          

3.ปั้นจากวัสดุธรรมชาติ
- ขี้เลื่อย
- ขี้วัว
- แกลบ
- รำ

มาตรฐาน ว 1.1
อธิบายได้ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับดินปั้น และ เรียนรู้ที่จะนำไปประ ยุกต์ใช้กับตนเองได้
(ว 1.1 ป.2/1-2)
มาตรฐาน ว 8.1
-        ตั้งคำถามเกี่ยวกับดินชนิดต่างๆ
-ทดสอบสิ่งที่อยู่ในดินแบบง่ายๆ ได้
(ว 8.1 ป.1/1)

มาตรฐาน ส 2.1
-   ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนที่ตนอยู่อาศัยโดยการเคารพและให้เกียรติผู้อื่น                    (ส 2.1 . 1/1)
-            ยอมรับฟังความคิดเห็น ความเชื่อของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนโดย

มาตรฐาน พ.2.1
-      เข้าใจ เห็นคุณค่า
และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
(พ 2.1  .1/1)
-อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนชื่นชอบและภาคภูมิใจ
(พ 2.1  .1/2)
-          อธิบายเกี่ยวกับลักษณะ ความแตกต่างและความ
มาตรฐาน ศ 1.1
-         อธิบายและ
ถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับลักษณะของการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นผ่านภาพวาด
(ศ 1.1  .1/1-2)
-         มีทักษะในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและ
มาตรฐาน ง 1.1
-     อธิบายขั้นตอนการ
ทำงานให้สำเร็จ ประณีตสวยงามและทันตามเวลาที่กำหนด
(ง 1.1 ป.1/1)
-เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการทำ งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
(ง 1.1 ป.1/2)
-     ทำงานด้วยตนเอง
มาตรฐาน ส 4.1
-         อธิบายวัน เดือน ปีตามปฏิทินเพื่อบอกช่วงเวลาของประเพณีต่างๆ
(ส 4.1 1/1)   
-         เรียงลำดับช่วงเวลาของประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน
 (ส 4.1 1/2)      
-  บอกประวัติความ
เป็นมาและความ สำคัญของประเพณี
จุดเน้นที่ 1
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
- แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
- เห็นความสำคัญของภาษาไทย
จุดเน้นที่ 2
- เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ                  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
- ปฏิบัติตนตาม


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

-          วางแผน สังเกต สำรวจ ศึกษาค้นคว้า สอบถามเกี่ยวกับการดำรง ชีวิตและประเพณีและศิลปะพื้นบ้านของคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับงานปั้น (ว 8.1 ป.1/1)
-   จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า สังเกต สำรวจแล้วนำเสนอผ่านภาพวาด ข้อ ความ บอกเล่า หรือแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจ
-            ปราศจากอคติ
(ส 2.1 . 1/2)
มาตรฐาน ส 2.2
-           บอกโครงสร้าง
บทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
(ส 2.2 . 1/1)
-         เข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนในครอบครัว โรงเรียนหรือชุมชนที่ตนอาศัยอยู่
(ส 2.2 . 1/2)
-มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการทำกิจกรรมหรือร่วมงานประเพณีต่างๆในชุมชน
-          เหมือนของเพศและวัยของคนในหมู่บ้าน
(พ 2.1  .1/3)
มาตรฐาน พ.4.1
- บอกลักษณะการมีสุขภาพดีจากการร่วม งานประเพณีบุญต่างๆ
 (พ 4.1  .2/1)
- อธิบายอาการและวิธีการป้องกันการเจ็บป่วย การบาด เจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
(พ 4.1  .2/4)
- ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
(พ 4.1  .1/3)
มาตรฐาน พ.5.1
ประเพณีต่างๆในท้องถิ่นที่ตอนอยู่อาศัย
 (ศ 1.1  .1/3)
- วาดภาพระบายสีเพื่อถ่ายทอดความ รู้สึกเกี่ยวกับบทกลอนงานประเพณี
(ศ 1.1  .1/5)

หรือร่วมกับผู้อื่นด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ อดทน รับผิดชอบเพื่อให้งานสำเร็จทันตามเวลาที่กำหนด
(ง 1.1 ป.1/2)

ต่างๆโดยการสอบ ถามผู้รู้
(ส 4.1 1/3)      
มาตรฐาน ง 3.1
 -อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของประเพณีและศิลปะพื้นบ้านของคนอีสาน
(ง 3.1 ป.1/1)
มาตรฐาน ส 4.2
-  อธิบายลักษณะของการดำเนินชีวิตหรือประเพณีต่างๆในสมัยตนเองและสมัยพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
(ส 4.1 1/1)   
-  อธิบายเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อวิถีชีวิตหรือ
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียง
จุดเน้นที่ 3
- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ                             ในห้องเรียน
- การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน
จุดเน้นที่ 4
- ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น
- ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติ


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

(ว 8.1 ป.1/4-7)

(ส 2.2 . 1/3)
มาตรฐาน ส 3.2
-เข้าใจและเห็นคุณค่าของการทำงานหรือการประกอบอาชีพคนในหมู่บ้านของตน(ส 3.2 . 1/3)
มาตรฐาน ส 5.2
-  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่หรือประเพณีต่างๆของคนในหมู่บ้าน
(ส 5.2 . 1/1)
-  สังเกต อธิบายและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของภาพแวดล้อมรอบตัวในหมู่บ้าน
- ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
(5.1  ป.2/1)


ประเพณีต่างๆในชุมชน
 (ส 4.2 1/2)   
มาตรฐาน ส 4.3
อธิบายความหมายและความสำคัญของประเพณีของคนในท้องถิ่นและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
(ส 4.3 1/1)   
-  สามารถอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญในหมู่บ้านเช่น บ้านวัดโรงเรียน     
(ส 4.3 1/1)   
-   มีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นที่ตนออยู่อาศัยและมีส่วนในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
(ส 4.3 1/1)   
วิธี
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง


-  ที่ตนอยู่อาศัย
(ส 5.2 . 1/2)
-  มีส่วนในร่วมในงานประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน
(ส 5.2 . 1/3)

4.ปั้นจากวัสดุสังเคราะห์
- ดินน้ำมัน
- ดินญี่ปุ่น
- ดินเกาหลี
- ดินขนมปัง

มาตรฐาน ว 1.2
สามารถอธิบายเกี่ยวกับการทำดินปั้นชนิดต่างๆ จากวัสดุสังเคราะห์
 (ว 1.2 ป.1/1)
มาตรฐาน ว 3.1
- สังเกต ระบุและอธิบายลักษณะของดินปั้นจากวัสดุสังเคราะห์
(ว 3.1 ป.1/1)
- จำแนกทรัพยากรหรือวัสดุที่นำมาใช้
มาตรฐาน ส 2.1
-  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน โดยรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและเคารพสิทธิของผู้อื่น
(ส 2.1 . 1/1)
-  เข้าใจ เห็นค่าตนเองและสามารถอธิบายผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆของตนเองและผู้อื่น
(ส 2.1 . 1/2)
มาตรฐาน พ.2.1
- เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม
(พ 2.1 . 1/1)
มาตรฐาน พ.2.1
-           ระบุสิ่งที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการทำงาน
(พ 2.1 . 1/1)
-อธิบายสาเหตุและการป้องกันอันตรายจากการทำงาน
(พ 2.1 . 1/2)
-      สามารถพูดบอก
มาตรฐาน ศ 1.1
-อธิบายความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์และการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุในหมู่บ้านผ่านงานศิลปะ
(ศ 1.1 . 1/1)
-        มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับการทำน้ำการประดิษฐ์สิ่งของจาก
มาตรฐาน ง 1.1
-       ทำงานอย่างมีเป้าหมาย เป็นขั้นตอน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทันตามเวลาที่กำหนด
(ง 1.1 ป.1/1)
-เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่อง มือในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(ง 1.1 ป.1/2)
-       ทำงานด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ อดทนเพื่อให้
มาตรฐาน ส 4.1
-  อธิบายเกี่ยวกับวัน
เดือน ปีตามปฏิทินในการคำนวณระยะเวลาการทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้
(ส 4.1 1/1
-      เรียงลำดับเหตุการณ์ในการผลิตภัณฑ์และการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่น 
(ส 4.1 1/2
มาตรฐาน ส 4.2
-  อธิบายความเปลี่ยน แปลงของ
จุดเน้นที่ 1
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
- แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
- เห็นความสำคัญของภาษาไทย
จุดเน้นที่ 2
- เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ                  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
- ปฏิบัติตนตามหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

- ในการปั้นเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ (ว 3.1 ป.1/2)
มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับทรัพยากรที่อยู่ในดิน  (ว 8.1 ป.1/1)
-วางแผนอย่างเป็นขั้นตอนในการทำงานปั้นต่างๆ
(ว 8.1 ป.1/2)
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(ว 8.1 ป.1/3)

มาตรฐาน ส 2.2
-รู้จักบทบาท สิทธิ
หน้าที่ของตนต่อสมาชิกในกลุ่มในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม (ส 2.1 . 1/1-2)
-  มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และลงมือทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูดและขี้เถ้า
(ส 2.1 . 1/3)
มาตรฐาน ส 3.1
- อธิบายการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำไปใช้ในชีวิตจริง (ส 3.1 . 1/2)
-  อธิบายเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพยากรใน
-      หรือแสดงท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหากเกิดอันตรายจากการทำงาน
(พ 2.1 . 1/3)
-        เมล็ดพันธุ์
(ศ 1.1 . 1/2)
-วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น
(ศ 1.1 . 2/6)
-       บรรลุเป้าหมาย
(ง 1.1 ป.1/3)
มาตรฐาน ง 3.1
อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการทำน้ำยาล้างจานและการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น
(ง 3.1 ป.1/1)

-  สภาพ แวดล้อมที่มีผลต่อทรัพยากรในท้องถิ่น
(ส 4.2 1/1
-                    อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรในปัจจุบัน
(ส 4.2 1/2
มาตรฐาน ส 4.3
-       อธิบายความ หมายและความ สำคัญของทรัพยากรในท้องถิ่น
(ส 4.3 1/2)
มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นของตน
(ส 4.3 1/2)

เศรษฐกิจ   พอเพียง
จุดเน้นที่ 3
- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ                             ในห้องเรียน
- การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน
จุดเน้นที่ 4
- ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น
- ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
จุดเน้นที่ 5


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

- จัดกลุ่มข้อมูลของวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนในการทำอาหารจากเมล็ดพันธุ์เชื่อมกับอาหารหลัก 5 หมู่
(ว 8.1 ป.1/4)
- บันทึกสิ่งที่ตนได้เรียนรู้จากการทำทำอาหารแล้วนำเสนอข้อมูล

ท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์
(ส 3.1 . 1/3)
มาตรฐาน ส 5.1
แยกแยะทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรม ชาติและมนุษย์สร้างขึ้น(ส 5.1 . 1/1)
มาตรฐาน ส 5.2
-  อธิบายเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่มีในหมู่บ้านที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
 (ส 5.2 . 1/1)
-สังเกตและเปรียบ เทียบการเปลี่ยน แปลงของทรัพยากรในหมู่บ้านของตนเองและผู้อื่น
(ส 5.2 . 1/2)

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

- ให้ผู้อื่นทราบผ่านการวาดภาพ บรรยายและร่วมกันแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกต่อกิจกรรมที่ได้ทำ
(ว 8.1 ป.1/4-6)
-ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับการงานปั้นจากดินชนิดต่างๆ  (ว 8.1 ป.1/7)

มีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรในชุมชนของตน
(ส 5.2 . 1/3)


5.ปั้นจากกระดาษ
- กระดาษ (เช่น กระดาษลัง หนังสือพิมพ์ฯลฯ )
- กระดาษทิชชู

มาตรฐาน ว 1.1
-             เปรียบเทียบความแตกต่างของวัสดุที่นำมาปั้น
(ว 1.1 ป.1/1)


มาตรฐาน ส 2.1
-   ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่ตนอยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(ส 2.1 . 1/1)
มาตรฐาน พ.2.1
-      ระบุแนวโน้มอนาคตของความ สัมพันธ์ของเมล็ดพันธุ์ต่างๆในอนาคตได้
(พ 2.1 . 1/1)
-         อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนชื่นชอบ ความ

มาตรฐาน ศ 1.1
-   อธิบายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในอนาคตได้
(ศ 1.1 . 1/1)
มาตรฐาน ง 1.1
-          อธิบายวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองในอนาคตโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม ประหยัด
มาตรฐาน ส 4.1
-         อธิบายเกี่ยวกับวัน เดือน ปีและการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
(ส 4.1 ป.1/1)
-เรียงลำดับเหตุ
จุดเน้นที่ 1
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
- แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
- เห็นความสำคัญของภาษาไทย


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
6.ปั้นกินได้
- ฟองดอง
- แป้งหมัก
- ถั่วต่างๆ
- ข้าว
7.ความสัมพันธ์
- วิถีชีวิต
- ทัศนศึกษา

มาตรฐาน ว 1.2
-        ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในท้องถิ่นในอนาคตได้ (ว 1.2 ป.1/1)
มาตรฐาน ว 1.8
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่กินได้และนำมาปั้น (ว 1.8 ป.1/1)
- สังเกต วิเคราะห์ ใคร่ครวญเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในการปั้นโดยใช้ความ คิดของตนหรือผู้รู้ได้
(ว 1.8 ป.1/2)
-              แสดงความคิดเห็นและอธิบายงานปั้นกับอาหาร หรือเขียนภาพหรือข้อความสั้นๆได้
(ว 1.8 ป.1/5-6)
-       เห็นคุณค่าผู้อื่นและรู้ผลของการกระทำในด้านด้านต่างๆทั้งของตนเองและผู้อื่น
 (ส 2.1 . 1/2)
มาตรฐาน ส 2.2
-       อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกของครอบ ครัว โรงเรียนและชุมชนในอนาคตได้(ส 2.2 . 1/1)
รู้จักบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมแลรู้จักเคารพ ให้เกียรติผู้อื่น
(ส 2.2 . 1/2)
มีส่วนร่วมในการ
-         ภาคภูมิใจและความใฝ่ฝันในอนาคตได้
(พ 2.1 . 1/2)
-      อธิบายลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายในอนาคตได้
(พ 2.1 . 1/3)
มาตรฐาน พ 3.2
-รู้จักดูแลตนเอง ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพทีดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต (พ 3.2 ป. 1/1)
มาตรฐาน พ 4.1
-อธิบายอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคตได้
-อธิบายความรู้สึก
ของตนเองที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งรอบตัว
(ศ 1.1 . 1/2)
-      มีทักษะในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์สรรค์สร้างชิ้นงานเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวหรือลักษณะของหมู่บ้านในอนาคตได้
(ศ 1.1 . 1/3)
-วาดภาพเพื่อสื่อ
ถึงลักษณะของหมู่บ้านในอนาคตโดยใช้สีต่างๆ
(ศ 1.1 . 1/4)
-วาดภาพหมู่บ้านในอนาคตตามความคิดหรือความรู้สึกของตนเอง
-          และปลอดภัย
(ง 1.1 . 1/1-2)
-      ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวอย่างตั้งใจ กระตือรือร้น อดทน รับผิดชอบและตรงต่อเวลา
(ง 1.1 . 1/3)
มาตรฐาน ง 1.1
- รู้จักวางแผนและลงมือทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง                (ง 1.1 ป.1/1)
- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม ประหยัดและปลอดภัย
(ง 1.1 ป.1/2)
-       ทำงานด้วยความเอาใจใส่
การณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจากอดีต ปัจจุบันและอนาคตได้
(ส 4.1 ป.1/2)
-บอกประวัติความ เห็นมาของตนเอง ครอบครัว หมู่บ้านที่ตนอาศัยโดยการสอบถามจากผู้เกี่ยวของเช่น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
 (ส 4.1 ป.1/3)
มาตรฐาน ส 4.2
-อธิบายและเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนเองในปัจจุบันและอนาคตได้
จุดเน้นที่ 2
- เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ                  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
- ปฏิบัติตนตามหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียง
จุดเน้นที่ 3
- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ                             ในห้องเรียน
- การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน
จุดเน้นที่ 4
- ยอมรับความเหมือนและความ


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

นำเสนอแนวคิดด้วยวาจาเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่
(ว 1.8 ป.1/7)
มาตรฐาน ว 3.1
- สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฏ หรือคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้ในงานปั้น   
(ว 3.1 ป.1/1)
จำแนกวัสดุ อุปกรณ์และอธิบายขั้นตอนในการทำงานปั้น
(ว 3.1 ป.1/2)
ตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตย
 (ส 2.2 . 1/3)
มาตรฐาน ส 3.1
-ตระหนัก เห็นคุณ ค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยคำนึงถึงอนาคต
(ส 3.1 . 1/3)
มาตรฐาน ส 5.2
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตปัจจุบันและอนาคต
(ส 5.2 . 1/1)
-   สังเกตและ
(4.1 ป. 1/2)
-ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อมีอาการเจ็บป่วยจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้
(พ 4.1 ป. 1/3)
มาตรฐาน พ 5.1
-ระบุสิ่งที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากที่บ้าน โรงเรียนและการป้องกัน
(พ 5.1 ป. 1/1)
-อธิบายสาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่นหรือการทำงานในอนาคต
(พ 5.1 . 1/2)
-          แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น
(ศ 1.1 . 1/5
มาตรฐาน ศ 1.1
-         อธิบายเกี่ยวกับ
รูปร่าง รูปทรงของวัสดุต่างๆในการทำกิจกรรมผู้ปกครองอาสา (ศ 1.1 ป.1/1)
-           อธิบายความรู้สึกของตนเองต่อวัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนในการทำกิจกรรมต่างๆ
(ศ 1.1 ป.1/2)
มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสรรค์สร้างชิ้นงานเพื่อสรุปสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ในการทำกิจกรรมให้ผู้อื่นทราบ (ศ 1.1 ป.1/3)
-        ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกิจกรรมร่วมกับ
-       กระตือรือร้น  อดทนอดกลั้นและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
(ง 1.1 ป.1/3)

(ส 4.2 ป.1/1)
-อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในปัจจุบันและอนาคตได้
(ส 4.2 ป.1/2)
มาตรฐาน ส 4.1
-    อธิบายเกี่ยวกับวัน เดือน ปีและการนับช่วงเวลาตามปฏิทินในการทำกิจกรรมกับผู้ปกครองอาสา
(ส 4.1 ป.1/1)
-      เรียงลำดับของกิจกรรมที่ร่วมทำกับผู้ปกครองอาสา          (ส 4.1 ป.1/2)
-       อธิบายเรื่องราว ที่มาของผลิตภัณฑ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครอง
แตกต่างของตนเองและผู้อื่น
- ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

 มาตรฐาน ว 8.1
-ตั้งคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมผู้ปกครองอาสาตามที่ตนเองสนใจ
(ว 8.1 ป.1/1)
-วางแผนการทำงาน สำรวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยว กับกิจกรรมที่ทำตามความคิดของตนหรือผู้รู้
 (ว 8.1 ป.1/2)
- แสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรม บันทึกและอธิบายเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์และขั้นตอนโดยการวาดภาพหรือเขียน
-  เปรียบเทียบ
แนวโน้มของการเปลี่ยน แปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต
(ส 5.2 . 1/2)
-         มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวด ล้อมที่บ้าน โรงเรียนและชุมชน
(ส 5.2 . 1/3)
มาตรฐาน ส 2.1
ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(ส 2.1 ป.1/1)
มาตรฐาน ส 2.2
-  อธิบายเกี่ยวกับ
โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกของครอบครัว โรงเรียน
(พ 5.1 . 1/3)
มาตรฐาน พ 2.1
-      มีความเข้าใจ เห็น
คุณค่าของครอบครัว และเพื่อนในชั้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม                   (พ 2.1 ป.1/1)
-      อธิบายสิ่งที่ตนชื่น
ชอบหรือถนัดในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองอาสา
(พ 2.1 ป.1/2)
มาตรฐาน พ 3.1
-      เคลื่อนไหวร่างกาย
เพื่อทำงานร่วมกับผู้ปกครองอาสา
(พ 3.1 ป.1/1)
มาตรฐาน พ 4.1
-      อธิบายเกี่ยวกับ
อาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจาก
-        ผู้ปกครองอาสาผ่านชิ้นงานที่หลากหลายโดยใช้สีต่างๆ
(ศ 1.1 ป.1/4)
-        วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองอาสา
(ศ 1.1 ป.1/5)

-       อาสาโดยการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ส 4.1 ป.1/3)
มาตรฐาน ส 4.3
มีความภาคภูมิใจในเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านที่อยู่ในท้องถิ่นของตน
(ส 4.3 ป.1/3)สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

- ข้อความสั้นๆ
(ว 8.1 ป.1/5-6)
-นำเสนอด้วยวาจาเกี่ยวกับสิ่งที่ ตน ได้เรียนรู้จากกิจกรรมผู้ปกครองอาสาให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 (ว 8.1 ป.1/7)

และชุมชน
(ส 2.2 ป.1/1)
-  รู้จักบทบาท  สิทธิและหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น (ส 2.2 ป.1/2)
-   มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองอาสา
(ส 2.2 ป.1/3)
มาตรฐาน ส 3.1
-   สามารถนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าหรือแปรรูปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
 (ส 3.1 ป.1/1)
-   เห็นคุณค่าและใช้
การทำงาน
 (ส 4.1 ป.1/1)
-      อธิบายเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงาน
(ส 4.1 ป.1/2)
-      ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามคำ แนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
(ส 4.1 ป.1/3)
มาตรฐาน พ 5.1
แสดงท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อประสบเหตุร้ายจากการทำงาน
(ส 5.1 ป.1/1)


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง


ทรัพยากรที่มีใน
ท้องถิ่นได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า (ส 3.1 ป.1/3)
มาตรฐาน ส 3.2           เห็นคุณค่าของการทำงานเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
(ส 3.2 ป.1/1)
มาตรฐาน ส 5.2
มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้ปกครองอาสา   
(ส 5.2 ป.1/1)

8.สรุปองค์ความรู้
- เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้
- สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ต้องพัฒนา

มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามและหาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยา ศาสตร์ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ผ่านการทำชิ้นงานแล้วนำเสนอให้ผู้อื่น
มาตรฐาน ส 2.1
- สามารถยอมรับความคิดเห็น และการปฏิบัติที่แตกต่างของบุคคลอื่นโดยไม่มีอคติ(ส 2.1 ป. 2/1)
- เคารพสิทธิของตนเองและไม่ละเมิด
มาตรฐาน พ 2.1
-      ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อผู้อื่นในการวางแผนสรุปการเรียนรู้  
(พ 2.1 .1/1)
-      เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญ
มาตรฐาน ศ 1.1
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม
(ศ 1.1 ป.1/3)
-วาดภาพสื่อความหมายเนื้อหา
มาตรฐาน ง 1.1
-ใช้และสามารถระบุวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและประหยัด
(ง 1.1 ป.1/2)
มาตรฐาน ส 4.1
- สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลต่อวิถีชีวิตได้อย่างเป็นระบบ
(ส 4.1 ป./2)
มาตรฐาน ส 4.2
-     อธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
จุดเน้นที่ 1
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
- แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
- เห็นความสำคัญของภาษาไทยสาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

เข้าใจในสิ่งที่ตนศึกษา  
(ว 8.1 ป.1/1)
-จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบ นำเสนอผลการเรียนรู้โดยการแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม วิเคราะห์ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมทั้งสามารถระบุสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงได้                 (ว 8.1 .2/4-5)
-บันทึกและอธิบายผลจากการศึกษาค้นคว้า โดยสรุปองค์ความรู้ตามรูปแบบ Mind mapping หรือรูปแบบอื่น
สิทธิของผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ (ส 2.1 ป. 2/4)
มาตรฐาน ส 2.2
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง  สามารถยอมรับและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองได้                (ส 2.2 ป. 2/2)

-      ของสิงที่เรียนรู้รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน               (พ 2.1 ป.1/2)
-      เคารพ ให้เกียรติเพื่อน บอกความ สำคัญของเพื่อนต่อกระบวนการเรียนรู้ การทำงาน และการทำกิจกรรมต่างๆ             (พ 2.1 ป.2/3)

และเรื่องราวที่ได้ได้ศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจต่างๆได้
(ศ1.1 ป.2/5)  
มาตรฐาน ศ 3.1
- แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านบทละคร (ศ 3.1 ป.1/2)
-มีมารยาทในการนำเสนองานและการเป็นผู้ชมที่ดี              (ศ 3.1 ป.1/3)
-ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน
 (ง 1.1 . 2/5)
-ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีความรับผิดชอบ
(ง 1.1 ป.4/2-3)

-     ที่ตนได้เรียนรู้โครงงานหมู่บ้านแสนสุขสันต์เพื่อสรุปสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นทราบ
(ส 4.2 .1/3)
มาตรฐาน ส 4.3
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
 (ส 4.3 .1/3)
จุดเน้นที่ 2
- เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ                  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
- ปฏิบัติตนตามหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียง
จุดเน้นที่ 3
- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ                             ในห้องเรียน
- การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน